Nagy Iván Honismereti Pályázat 2020

page1image146464

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve meghirdeti a 2020. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT történeti, irodalom- és művészettörténeti, néprajzi, természettudományi, műemlékvédelmi témakörben.

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével – Nógrád megye történelmi és jelenkori határain belül.

A pályázaton részt vehetnek ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategó- riában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak.
Egy pályázó több, még nem publikált dolgozatot is benyújthat.

A pályázatot meghirdető intézmény, valamint az együttműködő intézmény szakemberei – előzetes kérelem alapján – konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére.

A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt (térkép, fénykép, rajz, stb.), géppel írott formában kérjük beküldeni. A pályázat beadásakor személyi lapon a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora kérjük megadni!

A járványhelyzet aktuális állapotától függően lehetőség nyílhat a pályaművek online beadásá- ra is.

A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályázat elbírálásának módját. Az elbírálás me- nete: a kiíró a felkért szakember lektori véleménye alapján dönt a díjazásról.
A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség, egyik példány a múzeumok Adattárában, a másik a Levéltárban kerül elhelyezésre.

AJÁNLOTT TÉMÁK – TÉMAKÖRÖNKÉNT

Történelem, helytörténet, gazdaságtörténet

100 éve írták alá az I. világháborút lezáró Párizs-környéki békeszerződéseket, köztük a Ma- gyarországot érintő trianoni békeszerződést. A trianoni békeszerződés hatása Magyarországra, azon belül Nógrád vármegyére. Határkorrekciók 1924-ig. A határmódosítások politikai, társa- dalmi, gazdasági, honvédelmi hatásai. Határmódosítások 1938-1941-ben.

100 éve született Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze Salgótarjánban (Salgóbányán). A színész pályafutása, filmjei, színházi szerepei.
Nógrád megyében született jeles színészek pályája (Molnár Tibor, Hollai Kálmán, György László, stb)

Tolnay Klári életének mohorai és balassagyarmati időszaka A megyei, illetve salgótarjáni amatőr színjátszás története.

Országos és helyi járványok Nógrád vármegyében. Az 1918-1920-as spanyolnátha járvány hatása Nógrádban. Maláriás megbetegedések- és kolera járványok a 19. századi Salgótarján- ban.
100 éve jött létre a Salgótarjáni Torna Club (STC), mely 1922-től Salgótarjáni Bányatelepi Torna Club (SBTC) néven szerepelt. A klub története, az SKB Rt, majd a Nógrád Szénbányák fenntartói, támogatói szerepe. Az SBTC (STC) labdarúgó csapatának története, eredményei. Az SBTC (STC) szakosztályainak története. Jeles SBTC sportolók pályafutása.

75 éve ért véget a II. világháború. Hadműveletek Nógrád vármegye területén. A világháború politikai, társadalmi, gazdasági hatása Nógrádban. A Szovjet Vörös Hadsereg jelenléte Nóg- rád megyében. Az 1945-ös újrakezdés.
Nógrád megyei bányaüzemek története, az SKB Rt., illetve a Nógrádi Szénbányák társadalmi- és kulturális szerepe. Bányamunkások, tisztviselők, műszaki értelmiségiek, igazgatók életpályája.

Bányaszerencsétlenségek Nógrád megyében. A bányamentés Nógrád megyei története.
Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban. A bányászat és gyáripar tájformáló szerepe a Nógrádi Iparmedence területén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettu- dományos megközelítéssel.)
A Medves-vidéki kőbányászat helyi és országos jelentősége, a kőbányászat tájátalakító hatá- sa.
Az 1945-1990 közötti vendéglátás emlékei Nógrád megyében.
Egy-egy település, épület, iskola, közintézmény, pénzintézet története, mezőgazdasági üzem története. A történeti emlékezet formái egy-egy település mindennapi életében.
Művelődés és szórakozás 1945 után. Civil szervezetek története. A helyi turizmus története.

Irodalomtörténet

110 éve hunyt el Mikszáth Kálmán. Mikszáth napjainkban. Mikszáth-művek értelmezése.
120 éve született Szabó Lőrinc. A költő balassagyarmati emlékei műveiben.
Nógrád megyei írók, költők életpályája, életművek feldolgozása. Az irodalmi élet vizsgálata, kultikus elemei és helyei.

A Balassi-kultusz Nógrádban.

Művészettörténet

100 éve hunyt el Benczúr Gyula. A művész alkotótevékenysége, Nógrád vármegyei szerepe. 40 éve hunyt el Csohány Kálmán. A művész alkotótevékenysége.
Tájfestészet Nógrádban. Nógrád megyei települések képi ábrázolása.
Nógrádi képző- és iparművészek pályájának bemutatása, műelemzések.

Települések emlékművei, szobrai, elhelyezésük története, körülményei.
A helyi kortárs képzőművészeti élet (alkotócsoportok) tevékenységének bemutatása.

Néprajz

Mikszáth Kálmán műveinek palóc néprajzi elemei.
Régi szőttesek, hímzések (egy falu vagy kistáj fennmaradt emlékeinek bemutatatása), a népvi- selet emlékei egy nógrádi közösség példáján, paraszti bútorok, használati tárgyak változásai. Vallási ünnepek helyi hagyományai, templomtörténet.
Jeles napok, ünnepi szokások régen és ma – változások.
A népviselet változása – ünnepi palóc viseletek napjainkban.
Szakrális ábrázolások (templomi, útmenti, határbeli emlékek, feszületek, szobrok, kápolnák). Népi építészet – falurendezés, térszerkezet, építkezés, gazdasági épületek.
Népi játék és gyermekkor tárgyai, hagyomány és szokásvilág.
Nógrádi nemzetiségek (szlovák, német) néprajza.

Természettudomány

Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban, különösen a Nógrádi Iparmedence te- rületén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettudományos megközelítéssel.) Nógrád megye földtani és őslénytani értékeiből egy szabadon választott részterület feldolgo- zása.

Nógrádi természettudósok.
Egy magánkézben lévő ásvány-, kőzet-, vagy őslénytani gyűjtemény ismertetése, leírása.

Műemlékvédelem

Műemlékileg, régészetileg feltárt emlékek feldolgozása. Műemléki listán nem szereplő, de védésre javasolt épületek, építmények bemutatása, felismerése, feldolgozása.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi intézményeket kereshetik fel:
Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2. tel.: (32) 520-700 titkarsag@dornyaymuzeum.hu
Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Ady Endre út 3/C tel.: (32) 412-801

titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

Beküldési határidő: 2020. október 30.
Cím: Dornyay Béla Múzeum, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. Eredményhirdetés: 2020. november 11.

A határidőig beérkezett pályaműveket felkért szakemberek bírálják el és javaslatot tesznek a díjazásra. A legértékesebb pályaművek mindkét kategóriában, témakörönként – a partneri támogatás függvényében – jutalmazásra kerülnek.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK! Salgótarján, 2020. április 3.

page3image15021952 page3image15022144

kattintson a bezáráshoz